Regulamin

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu cyberkantor.pl

 

§ 1
Postanowienia ogólne


 1. Niniejszy Regulamin określa:

  1. zasady funkcjonowania oraz sposób korzystania z serwisu umożliwiającego wymianę walut pod nazwą cyberkantor.pl
  2. rodzaje,warunki oraz zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, w postaci wymiany walut
  3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
  4. tryb postępowania reklamacyjnego
  5. prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Serwisu cyberkantor.pl
  6. prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Operatora Serwisu kantor cent

 2. Każdy potencjalny Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu w trakcie rejestracji. Podjęcie dalszych czynności możliwe jest po zaakceptowaniu jego postanowień. Każdy potencjalny Użytkownik zobowiązany jest do dokonania pełnej rejestracji.
 3. Operator świadczy w Serwisie usługi polegające na wymianie walut (PLN, EUR, USD, GBP,CHF, SEK, NOK, CAD, AUD)
 4. Świadczenie usług przez powyższego Operatora możliwe jest po zawarciu z Użytkownikiem umowy świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204), którą uważa się za zawartą po prawidłowym zakończeniu pełnego procesu rejestracji.
 5. Użytkownik nie może korzystać anonimowo z usług świadczonych przez Operatora.
 6. Z usług Serwisu nie mogą korzystać podmioty będące Nierezydentami w Polsce.
 7. Nazwa Serwisu cyberkantor.pl, jego sposób działania, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy:

  1. ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 826 ze zm.),
  2. ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 46 poz. 276 ze zm.),
  3. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.),
  4. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. 2010 r. Nr 249 poz. 1661).

 


§ 2
Sposób korzystania z Serwisu cyberkantor.pl, wymagania techniczne


 1. Użytkownik może dokonywać transakcji wymiany walut za pośrednictwem Serwisu cyberkantor.pl w godzinach 8:00-17.00 w dni robocze.
 2. Korzystanie z Serwisu, jest nieodpłatne, za wyjątkiem kosztów związanych z realizacją przelewów dokonywanych przez lub za pośrednictwem Operatora na rzecz lub zlecenie Użytkownika.
 3. Niniejszy Regulamin wskazuje na Wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, które określa się na:

  1. komputer osobisty musi być wyposażony w kartę sieciową lub modem umożliwiający dostęp do Internetu,
  2. system operacyjny Windows (9x, 2000, XP oraz nowsze), Mac OS lub Linux posiadający środowisko graficzne,
  3. przeglądarka internetowa, obsługująca szyfrowane połączenia SSL, aplikacje JavaScript i pliki cookie,
  4. łącze z siecią Internet,
  5. Użytkownik musi posiadać telefon komórkowy w celu potwierdzania realizacji wybranych usług, oraz adres e-mail w celu odczytywania plików z potwierdzeniami transakcji,
  6. do odczytu potwierdzeń, niezbędny jest program czytający pliki w formacie PDF (Portable Document Format), który Użytkownik zapewnia sobie we własnym zakresie.

 

§ 3
Definicje

Wykaz określeń użytych w Regulaminie:


 1. Adres e-mail Użytkownika – konto poczty elektronicznej Użytkownika, zdefiniowane w panelu rejestracyjnym.
 2. Czas pracy Serwisu kantor cent – od pon do pt od godziny 8.00 do 17.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Dzień roboczy – każdy dzień z wyjątkiem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. 1951 r. Nr 4 poz. 28 ze zm.).
 4. Konto Użytkownika – konto prowadzone dla Użytkownika w Serwisie cyberkantor.pl, pod niepowtarzalnym loginem, stanowiące zbiór danych oraz informacji o działaniach Użytkownika podejmowanych za pośrednictwem Serwisu. Konto dostępne jest po zarejestrowaniu się na stronie oraz służy do zarządzania danymi, wydawania dyspozycji wymiany walut oraz dyspozycji przelewów.
 5. Kurs walutowy – ustalony w danym momencie zawarcia transakcji, kurs wymiany waluty bazowej na walutę kwotowaną, prezentowany w Serwisie cyberkantor.pl.
 6. Kwota transakcji – wyrażona w walucie bazowej kwota, której kupno lub sprzedaż jest przedmiotem transakcji.
 7. Login i hasło – indywidualne dane wprowadzone przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie cyberkantor.pl, które nie mogą być udostępniane osobom trzecim, służące do logowania w Serwisie i zabezpieczające przed dostępem osób trzecich.
 8. Nierezydent – osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą oraz osoby prawne mające siedzibę za granicą, a także inne podmioty mające siedzibę za granicą, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu. Nierezydentami są również znajdujące się poza granicą oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów, jak również obce przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne obce przedstawicielstwa oraz misje specjalne i organizacje międzynarodowe, korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych.
 9. Operator – kantor internetowy cyberkantor.pl
 10. Potwierdzenie – potwierdzeniem transakcji wymiany walut jest wygenerowana przez Operatora faktura elektroniczna w formacie PDF (Portable Document Format), przesyłana na wskazany adres e – mail Użytkownika. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie potwierdzenia drogą elektroniczną.
 11. Przelew – transfer środków pieniężnych na Rachunek
 12. Rachunek rozliczeniowy Klienta – zwany dalej Rachunkiem, służy do przeprowadzania rozliczeń Użytkownika z Operatorem, w szczególności wpłacania środków na rachunki Operatora, wypłat z rachunków nadanych przez Operatora i regulowania zobowiązań Użytkownika względem Operatora.
 13. Rejestracja – proces zakładania Konta Użytkownika w Serwisie cyberkantor.pl
 14. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu cyberkantor.pl
 15. Rezydent – osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w kraju oraz osoby prawne mające siedzibę w kraju, a także inne podmioty mające siedzibę w kraju, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; rezydentami są również znajdujące się w kraju oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez nierezydentów, jak również polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne polskie przedstawicielstwa oraz misje specjalne, korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych.
 16. Serwis cyberkantor.pl – Serwis internetowy prowadzony przez Operatora, umożliwiający korzystanie z usług elektronicznych, w postaci wymiany waluty przez internet
 17. Siła wyższa – zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od żadnej ze Stron, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać, przy zachowaniu należytej staranności Stron. Przejawami Siły Wyższej są w szczególności:

  1. klęski żywiołowe, w tym: pożar, trzęsienie ziemi, huragan, powódź, uderzenie pioruna;
  2. akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, blokady itd.;
  3. działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne;
  4. strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje;
  5. brak zasilania elektrycznego.

 18. Użytkownik zwany także Klientem – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną (ułomna osoba prawna), który to podmiot dokonał rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niej Konto Użytkownika w Serwisie cyberkantor.pl
 19. Waluta bazowa – waluta, której cena jednostkowa jest wyrażona w walucie kwotowanej (pierwsza waluta w parze walutowej).
 20. Waluta kwotowana – waluta, w której wyrażona jest cena jednostki (lub określonej liczby jednostek) waluty bazowej (druga waluta w parze walutowej).

 

§ 4
Rejestracja Użytkownika – zawarcie umowy o świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu cyberkantor.pl


 1. Każdy potencjalny Użytkownik zobowiązany jest dokonać pełnej rejestracji w Serwisie cyberkantor.pl
 2. Po prawidłowym zakończeniu pełnego procesu rejestracji dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. W celu rejestracji Użytkownik zobligowany jest:

  1. Podać typ konta, numer telefonu, adres e-mail, z którego będzie korzystał do zalogowania się do Panelu Klienta Serwisu oraz do odbierania wiadomości z Serwisu.

   1. w Panelu Klienta Serwisu Użytkownik, będący osobą fizyczną będzie zobligowany do uzupełnienia dodatkowych danych o imię i nazwisko,
   2. w Panelu Klienta Serwisu Użytkownik nie będący osobą fizyczną będzie zobligowany do uzupełnienia dodatkowych danych o nazwę firmy i typ prowadzonej działalności.

  2. Zapoznać się i zaakceptować treść niniejszego Regulaminu.
  3. Użytkownik chcący dokonać transakcji o równowartości wyższej niż 15.000,00 EUR przeliczonej według kursów średnich NBP, z dnia wymiany będzie zobowiązany do podania następujących prawidłowych danych:

   1. w przypadku osoby fizycznej: imię, nazwisko, adres, numer i seria dokumentu tożsamości (dowodu osobistego), w przypadku innego dokumentu tożsamości podać jaki jest to dokument, PESEL oraz kraj zameldowania
   2. w przypadku osoby prawnej, jednostki organizacyjnej, nieposiadającej osobowości prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: adres siedziby, numer NIP, REGON, numer KRS.

  4. podanie hasła, którego Użytkownik będzie używał do logowania się do Serwisu cyberkantor.pl hasło powinno składać się z minimum 8 znaków, musi zawierać co najmniej jedną dużą literę (A-Z) oraz cyfry (0-9); Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Operator nie będzie prosił o przekazanie hasła za pośrednictwem poczty elektronicznej; Operator zastrzega sobie możliwość dokonywania Identyfikacji Użytkowników wszelkimi innymi niż określone powyżej sposobami,
  5. odebrania wiadomości e-mail i aktywację konta poprzez kliknięcie w link podany w treści odebranej wiadomości.

 4. Zabronione jest przybieranie nazwy Użytkownika mającej charakter obraźliwy, sprzeczny z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego lub będącej nazwą własną podlegającą ochronie prawnej.
 5. Dane osobowe Użytkowników, Operator zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do podania przy rejestracji pełnych danych, zgodnych z rzeczywistym stanem faktycznym. w przypadku podania danych nieprawdziwych lub budzących uzasadnione wątpliwości co do ich prawdziwości lub pozostających w sprzeczności z przepisami powszechnie obowiązującego prawa lub postanowieniami Regulaminu, Operator zastrzega sobie prawo usunięcia konta Użytkownika i wstrzymania transakcji dokonanych przy jego pomocy. Jeśli Użytkownik dokonał zasilenia konta Operator dokona zwrotu kwoty zasilenia na rachunek Użytkownika, z potrąceniem kosztów dokonania przelewu zwrotnego.
 7. Operator zastrzega, że ostateczne potwierdzenie danych z rejestracji następuje razem z potwierdzeniem danych przez bank przy pierwszym przelewie Użytkownika.
 8. Operator jest uprawniony do korygowania wszelkich danych z rejestracji, na podstawie danych z przelewu otrzymanego od Użytkownika lub dokumentów wskazanych przez Operatora.
 9. Operator jest uprawniony do usuwania podwójnych kont jednego Użytkownika.
 10. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno konto Użytkownika.

 

§ 5
Rodzaje i zakres usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu cyberkantor.pl


 1. Operator świadczy w Serwisie cyberkantor.pl usługi polegające na wymianie następujących walut: PLN, EURO, SEK, USD, GBP, CHF, AUD, CAD, DKK, NOK.
 2. Operator zastrzega możliwość braku dostępności wyżej wymienionych walut w Serwisie cyberkantor.pl, w każdym czasie.
 3. Operator podaje na stronie głównej Serwisu aktualne kursy walut, obowiązujące Użytkowników.
 4. Minimalna kwota podlegająca wymianie nie może być niższa niż 100 jednostek waluty podlegającej wymianie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5-6.
 5. Minimalna wartość zasilania rachunku w walucie PLN to 100 zł.
 6. Maksymalna wartość jednej transakcji to 1 mln PLN, transakcje o wyższej wartości należy awizować z wyprzedzeniem 24 h.
 7. Użytkownicy chcący dokonać transakcji o równowartości wyższej niż 15.000,00 EUR przeliczonej według kursów średnich NBP, z dnia wymiany, zobowiązani są na prośbę Operatora dostarczyć żądane przez niego kopie dokumentów oraz ewentualne deklaracje.
 8. Gdy w transakcji występują podmioty inne niż Użytkownik, w takim przypadku Użytkownik zobowiązany jest przy zatwierdzeniu transakcji wskazać, że stroną transakcji są osoby trzecie i podać ich dane.

 

§ 6
Dokonywanie transakcji wymiany walut za pośrednictwem Serwisu cyberkantor.pl


 1. Usługa wymiany walut dostępna jest jedynie dla Użytkowników Serwisu cyberkantor.pl, którzy podali w ustawieniach Konta Użytkownika poprawne dane dotyczące kont bankowych, z których chcą korzystać przy wymianie walut za pośrednictwem Serwisu
 2. Podanie danych dotyczących kont bankowych, o których mowa w ust. 1, obejmuje zdefiniowanie co najmniej dwóch dwudziestosześcio cyfrowych (26), numerów rachunków i skonfigurowanie przy każdym z nich waluty danego rachunku w polu "Waluta". Wymiana jest możliwa po skonfigurowaniu co najmniej jednego rachunku w walucie PLN i jednego rachunku walutowego. Rachunki złotówkowe i walutowe muszą być prowadzone przez banki mające siedzibę w Polsce. Użytkownik musi być właścicielem, współwłaścicielem lub pełnomocnikiem rachunku, z którego wysyłane są środki przeznaczone do wymiany.
 3. Przelewy bankowe otrzymywane przez Operatora z innych kont bankowych, niż te, o których mowa w ust. 1 będą przez Operatora zwracane do nadawcy, po potrąceniu kosztów przelewu właściwych dla banku z którego pieniądze będą zwracane.
 4. Użytkownik musi być właścicielem, współwłaścicielem lub pełnomocnikiem rachunku, o którym mowa w ust. 2, z którego wysyłane są środki przeznaczone do wymiany.
 5. Użytkownik wydaje dyspozycje wymiany walut, a Operator odbiera je przez Serwis cyberkantor.pl
 6. W sytuacji gdy, uznanie rachunku bankowego kwotą transakcji nastąpi poza czasem pracy Serwisu, przyjecie transakcji do realizacji nastąpi w tym samym dniu, jeżeli uznanie rachunku bankowego tj. kwota transakcji nastąpi przed godz. 9:00 w dniu roboczym, w następnym dniu roboczym, jeżeli uznanie rachunku bankowego kantor cent, kwota transakcji po godzinie 16.30 w dniu roboczym.
 7. Operator określa i podaje Użytkownikowi numery kont bankowych, z których Użytkownik będzie korzystał w celu świadczenia usługi wymiany walut po rejestracji w Panelu Klienta, (bądź Operator określa i podaje Użytkownikowi numery kont bankowych, za pomocą których realizowane będą usługi wymiany walut), co następuje po wykonaniu wszystkich następujących kroków:

  1. rejestracji Użytkownika w Panelu Klienta,
  2. określeniu przez Użytkownika rodzaju transakcji, której Użytkownik chce dokonać (kupno lub sprzedaż waluty),
  3. określeniu przez Użytkownika własnych rachunków Użytkownika, za pośrednictwem których Użytkownik chce zrealizować transakcję.

 8. Konta bankowe Operatora, o których mowa w ust. 8, prowadzone są w bankach (PEKAO SA, PEKAO BP)
 9. Dane konta służącego do obrotu walutą PLN udostępniane są Użytkownikowi z nazwą „Rachunek PLN”.
 10. Użytkownika obowiązują następujące zasady zasilania konta:

  1. Użytkownik, który chce dokonać transakcji zakupu waluty X powinien przelać na podany mu „Rachunek PLN” kwotę w walucie PLN, którą chce wymienić.
  2. Użytkownik, który chce dokonać transakcji sprzedaży waluty X powinien przesłać na podany mu „Rachunek XXX”, gdzie XXX odpowiada symbolowi waluty, kwotę w walucie, którą chce sprzedać.

 11. W przypadku, gdyby Użytkownik dokonał przelewu kwoty transakcji na rachunek Operatora w kwocie niższej niż określona w warunkach transakcji. Operator według swojego wyboru albo w ogóle nie przyjmuje transakcji do realizacji, albo przyjmuje transakcję do realizacji według rzeczywiście wpłaconej przez Użytkownika kwoty bazowej. w razie nie przyjęcia transakcji do realizacji, Operator zwróci otrzymane środki niezwłocznie na rachunek Użytkownika, z którego dokonany został przelew.
 12. Po zaksięgowaniu przez Operatora wpłaty na rachunek bankowy nadany Użytkownikowi podczas rejestracji zgodnie z postanowieniami ust. 7, w Panelu Klienta tego Użytkownika pojawi się pole z informacją o zasileniu Konta Użytkownika wraz z aktualnym kursem, po którym Użytkownik może dokonać wymiany środków, bądź Operator informuje Użytkownika o zasileniu konta w formie wiadomości SMS i na adres e-mail (w zależności od wyboru opcji przekazywania informacji) niezwłocznie po zaksięgowaniu kwoty przez Operatora.
 13. Użytkownik po zalogowaniu się do Serwisu cyberkantor.pl składa dyspozycję wymiany waluty poprzez wejście w zakładkę „wymiana walut – nowe zlecenie”, wyboru opcji kupna lub sprzedaży, wyboru waluty, wyboru ilości jednostki waluty. Po wykonaniu w/w czynności wyświetli się kurs oferowany przez Serwis cyberkantor.pl, który w sposób dynamiczny może się zmieniać. Aby dokonać wymiany po widocznym kursie należy kliknąć w przycisk „zrealizuj transakcję”. Po tej czynności Użytkownik nie ma możliwości wstrzymania dyspozycji wymiany, ani cofnięcia transakcji. Użytkownik przed dokonaniem wymiany środków zobowiązany jest określić, do jakiego banku będzie przelewał wymienioną walutę, bądź też Użytkownik składa dyspozycję wymiany waluty poprzez kliknięcie przycisku „Zatwierdź transakcję”, co powoduje złożenie dyspozycji wymiany waluty po kursie widocznym w tym okienku. Po tej czynności Użytkownik nie ma możliwości wstrzymania dyspozycji wymiany.
 14. W momencie zatwierdzania transakcji Użytkownik otrzymuje informację o przewidywanym terminie otrzymania wymienionych środków. Jeżeli termin ten jest zależny od realizacji przez obsługujące Operatora i Użytkownika banki przelewów walutowych, Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia.
 15. W chwili kiedy transakcja jest zakończona Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail na konto podane przy rejestracji z informacją o zakończonej transakcji i wystawieniu dowodu dokonania transakcji w postaci rachunku elektronicznego.
 16. Dokonując przelewów walutowych do Operatora, Użytkownik musi wykonać je w opcji, w której zleceniodawca przelewu – Użytkownik – ponosi koszty banku zleceniodawcy, a Operator pokrywa koszty banku odbiorcy.
 17. Operator potrąca opłaty powstałe w związku z otrzymaniem przelewu, z kwoty, która została uznana, w wyniku wysłania tego przelewu na jego konto bankowe.
 18. W przypadkach odesłania przelewów w walucie obcej, Operator pomniejsza kwotę, którą odsyła do jej nadawcy o opłaty związane z kosztami przelewów, które musi ponieść. Koszty mogą pojawić się nawet w obrębie tych samych banków.
 19. Operator zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji transakcji, w szczególności w następujących przypadkach:

  1. realizacji obowiązków wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
  2. wystąpienia siły wyższej rozumianej jako czynnik zewnętrzny, nadzwyczajny, niezależny od woli Operatora, któremu nie można zapobiec, w tym awarii elektronicznych systemów bankowych, awarii systemu serwerowego,
  3. podania fałszywych danych osobowych podczas rejestracji Konta Użytkownika,
  4. stwierdzenia przypadków niszczenia, uszkadzania, usuwania, zmieniania lub utrudniania dostępu do danych informatycznych zawartych w Serwisie cyberkantor.pl albo wystąpienia zakłóceń lub innych okoliczności uniemożliwiających automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie takich danych,
  5. stwierdzenia nieistniejących lub nierealnych odchyleń waluty transmitowanych w Serwisie spowodowanych z przyczyn niezależnych od Operatora, np. usterką systemu transakcyjnego.

 20. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z treści Regulaminu, niezależnych od niego
 21. Operator w szczególnych wypadkach ma prawo żądać od Użytkownika, a Użytkownik jest zobowiązany w nie przekraczalnym terminie 24 godzin dostarczyć, dodatkowych wyjaśnień dotyczących jego transakcji. Operator może także żądać przedłożenia dodatkowych dokumentów lub deklaracji wymaganych na mocy Ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
 22. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Operator nie miał wpływu, mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). w przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie usług zostanie zawieszone na okres równy okresowi działania siły wyższej.
 23. Nie ponosi odpowiedzialności Operator za ewentualne szkody poniesione przez Użytkownika związane z błędami przez niego popełnionymi, spowodowane w szczególności:

  1. wysyłaniem przez Użytkownika przelewu na inny rachunek, aniżeli wskazany przez Operatora,
  2. błędnym skonfigurowaniem przez Użytkownika rachunku bankowego Odbiorcy przelewu (sytuacja, gdy pieniądze zostaną zaksięgowane na rachunku innej osoby niż chciał zleceniodawca),
  3. skonfigurowaniem przez Użytkownika waluty rachunku bankowego w ustawieniach konta Użytkownika niezgodnie z faktyczną walutą rachunku w banku prowadzącym rachunek.

 24. Nie ponosi odpowiedzialności Operator za działania wykonane za pośrednictwem konta Użytkownika przez osoby niepowołane, w przypadku gdy sytuacja taka wystąpiła z winy Użytkownika.

 

§ 7
Postępowanie reklamacyjne i wystawianie rachunków w formie elektronicznej


 1. Użytkownik niezwłocznie zgłasza reklamację na piśmie w przypadku ujawnienia podstaw reklamacji na następujący adres korespondencyjny: Kantor Wymiany Walut CENT z siedzibą w 98-220 Zduńska Wola ul. Królewska 4 lub w formie elektronicznej na adres: cyberkantor@wp.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej określenie Użytkownika oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. w przypadku podania w reklamacji danych lub informacji wymagających uzupełnienia. Przed rozpatrzeniem reklamacji Użytkownik zostanie poproszony o uzupełnienie tych informacji we wskazanym zakresie.
 3. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia Operatorowi.
 4. Operator zastrzega prawo odmowy rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn złożenia reklamacji.
 5. Odpowiedź na złożoną reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika.
 6. Operator może wystawiać i przesyłać rachunki z tytułu świadczonych przez siebie usług w formie elektronicznej na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania rachunków w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, zwanego dalej Rozporządzeniem.
 7. Rachunek w formie elektronicznej będzie wystawiany w formacie PDF (Portable Document Format).
 8. W celu uzyskania podglądu wystawionego rachunku służy bezpłatny program Adobe Acrobat Reader, który Użytkownik pobierze i zainstaluje we własnym zakresie. Serwis cyberkantor.pl dostarcza rachunek na maila Użytkownika podany przy rejestracji.
 9. Użytkownik powinien przechowywać rachunki w formie elektronicznej, w formacie, w którym zostały przesłane, w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści, a także czytelność przez cały czas przechowywania.
 10. Cofnięcie akceptacji może nastąpić w formie pisemnej na adres Operatora lub w formie elektronicznej na adres e-mail cyberkantor@wp.pl

 

§ 8
Rozwiązanie umowy o świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu cyberkantor.pl


 1. Użytkownik może w każdej chwili rozwiązać umowę o świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu, z wyjątkiem ewentualnych opłat bankowych za przelewy zwrotne.
 2. W celu wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Użytkownik wysyła w formie e-mail informacje na ten temat na adres: cyberkantor@wp.pl
 3. Wypowiedzenie umowy można składać też w formie pisemnej na adres korespondencyjny: Kantor Wymiany Walut CENT 98-220 Zduńska Wola ul. Królewska 4
 4. Umowa ulegnie rozwiązaniu w terminie 30 dni roboczych licząc od dnia doręczenia Operatorowi wypowiedzenia.
 5. Waluty wpłacone przez Użytkownika oraz waluty wymienione zostaną zwrócone Użytkownikowi w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia doręczenia Operatorowi wypowiedzenia.

 

§ 9
Dane osobowe


 1. Operator tworzy zbiór danych osobowych o nazwie: Klienci Serwisu cyberkantor.pl, zgłoszony do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 2. Do przetwarzania danych osobowych, w zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i przepisy wykonawcze do tej ustawy.
 3. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawienia i usunięcia. w przypadku, gdy podane przez Użytkownika w procesie rejestracji dane osobowe stały się nieaktualne, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie dokonać aktualizacji danych osobowych.
 4. W przypadku niedokonania aktualizacji danych osobowych Użytkownika, w wypadku, gdy uległy one zmianie, Operator jest uprawniony do zawieszenia świadczenia usług wobec Użytkownika.
 5. Administratorem danych osobowych oraz zbioru danych osobowych, o którym mowa w ust. 1, jest Operator Serwisu cyberkantor.pl. Operator nie powierza osobom trzecim przetwarzania danych osobowych.
 6. Serwis cyberkantor.pl wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 7. Zgromadzone dane osobowe będą przetwarzane przez Operatora w następujących celach:

  1. realizacji przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  2. dostarczania Użytkownikom informacji związanych z ich korzystaniem z Serwisu cyberkantor.pl
  3. realizowania usługi wymiany walut przez Operatora,
  4. informowania Użytkowników o nowych usługach oferowanych przez Operatora oraz innych dostępnych usługach i produktach,
  5. przygotowywanie i dostarczanie umów zawierających zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną,
  6. wystawianie i dostarczanie dowodów kupna i sprzedaży walut Użytkownikom,
  7. wykonywanie obowiązków instytucji obowiązanej wynikającej z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
  8. dostarczanie Użytkownikom informacji związanych z ich korzystaniem z Serwisu cyberkantor.pl

 8. Operator ma prawo uzależnić świadczenie usług na rzecz Użytkownika od uprzedniego potwierdzenia przez niego, zgodności danych osobowych z dokumentami koniecznymi do potwierdzenia tożsamości, a w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, instytucji i stowarzyszeń – dokumentów koniecznych do potwierdzenia danych identyfikujących te podmioty.
 9. Nadesłanie wymaganych dokumentów jest niezbędne przy dokonywaniu transakcji o równowartości wyższej niż 15.000,00 EUR przeliczonej według kursów średnich NBP z dnia wymiany.
 10. W przypadku braku wymaganych dokumentów lub dokumentów budzących uzasadnione wątpliwości, Operator odmówi świadczenia usługi za pośrednictwem Serwisu
 11. Dokumenty potwierdzające tożsamość, w przypadku wykonania transakcji na kwotę przewyższającą równowartość 15.000,00 EUR, po ich zbadaniu mogą zostać przekazane do Generalnego Inspektora Informacji Finansowych, (GIIF).
 12. Użytkownik oświadcza, iż dokumenty dostarczone do Operatora są zgodne z oryginałem.
 13. Poprzez akceptację Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Operatora danych osobowych, zgodnie z prawem, a w szczególności ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. poz. zm.

 

§10
Postanowienia końcowe


 1. Operator ma prawo w każdym czasie zmienić treść Regulaminu.
 2. Zmiana treści Regulaminu nie stanowi podstawy do rozwiązania zawartej z Operatorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Zmiany treści niniejszego Regulaminu mogą zostać ogłoszone w serwisie cyberkantor.pl., w formie tekstu jednolitego, w terminie trzydziestu dni przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.
 4. Użytkownik, który jest zarejestrowany, zobowiązany jest zapoznać się z informacją o zmianie treści Regulaminu, zanim przystąpi do zlecenia transakcji i dokonać akceptacji wprowadzanych zmian.
 5. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem umieszczenia ich na stronie internetowej.
 6. W przypadku stwierdzenia przez Operatora podejmowania przez Użytkownika działań niezgodnych z prawem, treścią niniejszego Regulaminu lub z celami i interesem Serwisu lub pozostałych Użytkowników oraz dobrymi obyczajami, w szczególności polegających na wyłudzaniu od innych Użytkowników informacji, podawaniu fałszywych danych osobowych, uporczywym nieregulowaniu zobowiązań wynikających z zawartych umów, działaniu naruszającym dobra osobiste innych Użytkowników oraz innym działaniom mogącym spowodować szkodę po stronie innych Użytkowników lub Operatora. Operator uprawniony jest do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług temu Użytkownikowi, do zablokowania dostępu do konta Użytkownika oraz zwrócenia na rachunek Użytkownika uprzednio wpłaconych środków potrąconych o koszty dokonania przelewu zwrotnego.
 7. W przypadku powstania wątpliwości co do wiarygodności danych lub przedstawionych dokumentów potwierdzających nadanie przelewu, Operator może się zwrócić do Użytkownika o przedstawienie dodatkowych dokumentów i informacji lub odstąpić od realizacji transakcji.
 8. W przypadku podejrzenia o celowe przedstawianie przez Użytkownika nieprawdziwych danych lub dokumentów w celu osiągnięcia korzyści materialnej, Operator ma prawo do zamrożenia wartości środków częściowo wpłaconych, lub wstrzymania wypłat środków na transakcje realizowane przez Użytkownika. Wstrzymanie wypłat oraz zamrożonych środków następuje do czasu całkowitego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
 9. W związku z obowiązkiem przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu Operator, dokonując kontroli transakcji, w tym w szczególności wpłat środków pieniężnych na rachunek Użytkownika, ma prawo żądać w szczególności:

  1. dokumentu stwierdzającego na podstawie odrębnych przepisów tożsamość Klienta,
  2. aktualnego wyciągu z rejestru sądowego lub innego dokumentu, wskazującego nazwę (firmę), formę organizacyjną osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej oraz sposób i osoby uprawnione do reprezentacji.

 10. Zaakceptowanie Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem przez niego oświadczeń o następującej treści:

  1. zapoznałam/em się z treścią Regulaminu i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
  2. dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie zmienione w trakcie korzystania z Serwisu cyberkantor.pl, są prawdziwe, zgodne z prawem, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich,
  3. wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Operatora moich danych osobowych zgodnie z prawem, a w szczególności ustawą o ochronie danych osobowych,
  4. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany w procesie rejestracji adres poczty elektronicznej informacji systemowych dotyczących zmian w systemie, informacji o utrudnieniach, przerwach technicznych w działaniu Serwisu cyberkantor.pl
  5. akceptuję i zobowiązuję się korzystać z Serwisu cyberkantor.pl, zgodnie z Regulaminem oraz przeznaczeniem Serwisu
  6. wyrażam zgodę na otrzymywanie, tj. przesyłanie przez Operatora na wskazany adres e-mail Użytkownika, rachunków w formie elektronicznej stanowiących potwierdzenie transakcji wymiany walut, wygenerowanych przez Operatora w formacie PDF (Portable Document Format).

 11. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie, a Operator nie odpowiada za treści zawarte w niniejszym Regulaminie, jednakże dokłada należytej staranności aby były one zgodne w literą prawa oraz zasadami współżycia społecznego/kontraktowania.
 12. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie serwisu, bądź udostępnienia w inny sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią